0
Košík

Momentálne sa vo vašom košíku nenachádzajú žiadne položky

Tréning

Ženy a cvičenie | Mýty a fakty | Dobré rady pre cvičiace ženy

Dnešnou témou zahájim debatu o ve?mi ostro kritizovaných témach- ženská kulturistika, závodenie žien, cvi?enie diev?at a vlastne celkovo téma ženy a formovanie postavy. Možno ste si všimli, že sa tomuto športu venujem a ke? nie, rada by som sa predstavila. Moje meno je Hana Rehor?íková a so sú?ažením som nedávno za?ala. O tom pre?o a ako, si môžete pre?íta? v mojom “životopise” na Myprotein blogu. Po?me k veci. Nedá sa mi nevyjadri? k tejto téme, pretože sa ma bytostne týka. ?asto po?úvam narážky na šport, ktorý som si vybrala, typu: “Nie je to pre teba vhodné, skús radšej tenis, volejbal, hádzanú…” V prvom rade by som sa zamyslela nad tým, kto za?al ženám ur?ova?, aký šport majú robi? a ?i ho vôbec majú robi??

Minulos?

Urodzené dámy zo š?achtických rodov, krásne Egyp?anky i zru?né a pohybovo nadané staroveké Grékyne, pre tie všetky bola fyzická aktivita prirodzenou sú?as?ou života. Dobrodružný a niekedy až dych berúci príbeh dejín ženského športu nám prezrádza, že nežnejšie pohlavie to síce medzi mužmi nemalo vždy vyhrané, ale napriek tomu sa dokázalo presadi? a ukáza?, že kondíciu a vytrvalos? majú ženy jednoducho v sebe. Šport a pohybové aktivity patrili v minulosti najmä medzi výsady mužov, avšak ani nežnejšie pohlavie sa neobišlo celkom bez telesných aktivít. Okrem ob?úbeného plávania bola ob?úbená najmä akrobacia. Mnohé z prvkov sa dostali až do tancov egyptských tane?níc, ktoré charakterizuje dokonalé ovládnutie možností tela. Tanec bol prirodzenou a nutnou sú?as?ou výbavy každej egyptskej dámy. Vyššie postavené ženy ale praktizovali aj hry s loptou, ?i dokonca beh. Z tohto všetkého vyplýva, že verejnos? je skôr zvyknutá na iné formy športu u nežnejšieho pohlavia, ako je kulturistika a cvi?enie. Týmto sa dostávame k pôvodu názoru, že tento typ športu pre ženy vraj nie je úplne vhodný.

Názory mnohých – Mýty

Kopec ?udí si spája pravidelné a intenzívne silové tréningy u žien s masívnym nárastom svalovej hmoty. V realite je to úplne iná?. Najmä samotné ženy majú vo?i budovaniu svalovej hmoty averziu a prvá myšlienka ktorá im v hlave utkvie je, že budú vyzera? ako mužatky a vrcholové kulturistky. Toto jednoducho nie je také ?ahké, ako si poniektorí môžu myslie?. Za postavami vyššie spomínaných osôb je plno rokov driny a nie úplne férových postupov. Vy ste úplne iný prípad a to, že pravidelne za?nete chodi? do posil?ovne, z vás nie?o také ur?ite nespraví. Jediné, ?o sa vám môže prihodi? je, že zhodíte nejaké to kile?ko naviac a ešte si vyformujete skvelú postavu, ako sle?na vyššie (ak sa budete drža? správneho stravovania). Dokonca niektorí muži ?asto používajú na cvi?iace ženy poznámky typu, že vyzerá ako muž. Haha. Viete vy doty?ní, ako vlastne vyzerajú takí muži?

Realita – Fakty

Zapamätajte si, milé dámy, že vaša hmotnos?, ?i konfek?ná ve?kos? je úplne nepodstatná. Podstatné je to, ko?ko na sebe nosíte svalovej hmoty, ktorá ako jediná sformuje vaše telo tak, že budete so sebou spokojná. Svalová hmota si dokonca sústavne “ukrajuje” z nadmerných tukových, zásob alebo ich udržuje na primeranom percente, pokia? máte zvládnutú aj výživu a celkovú životosprávu. Z tohto faktu vyplýva, že svalová hmota je ve?mi cenná vec, ktorú by sme mali budova? a rozvíja?. Toto sa deje práve v?aka kvalitnému tréningu a správnej strave.

Kulturistika vs. oby?ajné cvi?enie u žien

Rozdiel medzi týmito dvoma pojmami je naozaj ve?ký. Kým bežne posilujúca žena drží diétu formou zdravého stravovania (vä?šinou), tá druhá má všetko na gram spo?ítané a neustále musí tomu podria?ova? život. Nie je to jednoduchý a už vôbec nie bežný šport. To my dobre vieme a vieme aj to, že niekedy sú naše konania až extrémne, no napriek tomu to zbož?ujeme. Doslova tým žijeme a robí nás to š?astnými. Celý ten proces a to všetko okolo, ?o nás neustále posúva ?alej a formuje našu myse? a tiež samozrejme postavu. To však neznamená, že nemáme svoj vlastný život a neužívame si tie “bežné” chvíle s našimi blízkymi. Jednoducho sme si vybrali toto hobby a máme ho v rebrí?ku hodnôt vyššie, než tie, ktoré sa tomu venujú rekrea?ne. V tom je ten zásadný rozdiel. Neodsudzujem negatívne názory na ženské posil?ovanie, ktoré je posunuté na sú?ažnú úrove?. Každý má predsa svoj názor a môže ho slobodne vyjadri?. Len by som rada ozrejmila, že to nie je také horibilné, ako to niektorí popisujú. Každá z nás, ?i už sú?ažná, alebo rekrea?ná chodíme do posilky a máme v malí?ku stravu, no niektoré z nás to berú proste vážnejšie.

Takže je dobré za?a? cvi?i?, aj ke? som žena?

Ako som už nazna?ila, každá žena sa chce vo svojom tele cíti? dobre a ma? sa rada taká aká je. S tým však treba nie?o aktívne robi? a svaly sú jedinou cestou. Myslíte, že žena vyššie cvi?ila zumbu, aerobik, alebo chodila na jogu? Možno ako doplnkové športy pre oddych áno, ale to, ?o vidíte, je výsledok skuto?ne poctivého silového, rýchlostného, dynamického a ?iasto?ne aj vytrvalostného tréningu s vlastnou hmotnos?ou a tiež závažiami (vôbec nie ?ahkými). Táto žena nepoužila žiadne zakázané steroidné látky, preto jej postava vyzerá stále prirodzene ženská, nie je extrémne svalnatá, ani extrémne vyrysovaná (nemá pod 12%). K?ú?ové slovo pri dlhodobo udržate?nej ženskej kráse sú svaly. Urobte si svoj názor sami, ?i je posil?ovanie pre ženu vhodné nielen z estetického, ale aj zo zdravotného h?adiska.

Ako za?a??

Vaše svaly neporastú, ak od nich nebudete vyžadova? vyššie výkony, aké utiahnu dnes. To, že budete zažíva? aj pravidelnú svalovicu je úplne bežné, i prirodzené a nebrá?te sa tomu. Svojim svalom by ste mali týždenne venova? aspo? 3 hodiny, po?as ktorých budete ve?mi intenzívne silovo cvi?i? nie len s vlastnou hmotnos?ou, ale aj s dos? ?ažkými bremenami. Odporú?am za?a? chodi? do miestnej posil?ovne, kde vám ur?ite ochotne poradia a pomôžu nielen v oblasti cvikov, ale aj v oblasti vhodného stravovania pri takomto tréningu, aby ste dosahovali cielené výsledky. ?ím viac budú cvi?enia funk?né a viack?bové, tým lepšie pre vás. Naopak je vhodné vyhýba? sa cvi?eniam, ktoré precvi?ujú iba jednu svalovú partiu (typické izolované kulturistické cviky s jednorú?kami, alebo na laboratórnych strojoch). Nebojte sa preto olympijskej ty?e, ?asto používajte kettlebel závažia, alebo venujte sa moderným crossfit cvi?eniam. Ak ste napriek tomuto všetkému zarytou milovní?kou kardia, odporú?am vám preštudova? si tento ?lánok, ktorý sa venuje práve tejto problematike. Pevne verím, že ak skombinujete správne vykonávané silové cvi?enia a pridáte trochu kardio aktivity, perfektné výsledky vás neminú. Tak po?me do toho!

Tréning

Aké poznáme druhy kardia | Ktoré kardio je pre mňa vhodné

Chcete do vášho tréningového plánu zaradiť kardio aktivitu? A viete, že nie je jedno ktorú? Je dôležité vybrať si vhodné kardio vzhľadom na vaše možnosti, schopnosti a mnohé iné faktory. Prečítajte si náš najnovší článok a určite sa o tejto téme dozviete viac a budete sa tak vyvarovať častým chybám.

2017-03-31 11:15:50By Veronika Faktorová

Vhodné doplnky výživy aj pre ženy

V prvom rade ur?ite odporú?am zvýši? príjem bielkovín, ?o by malo by? hlavne v?aka strave, avšak môžete použi? aj proteín. Správnu vo?bu proteínu sme rozoberali minule v ?lánku nižšie. ?alšími dôležitými doplnkami sú vitamíny, ve?mi vhodné sú tieto komplexné. Pokia? sa chystáte do diéty, ponúkame vám aj bcaa a glutamín, ktoré sú mimoriadne dobré do reduk?ného režimu. Toto je úplný základ, ktorý by mohla vlastni? každá aktívne cvi?iaca žena, ktorá dosahuje výsledky. V ponuke máme aj spa?ova?e tuku, predtréningové prípravky. S ve?a prípravkami mám dobrú skúsenos? a preto vám odporú?am práve tieto. Je však na vás, ?i sa rozhodnete pre ten užší, alebo širší výber.

Suplementy

Proteíny | Ktorý zvoliť | Impact Native Whey 95 | Total Protein

Voľba proteínu je u každého športovca individuálna vec. Každý by sa mal riadiť svojimi požiadavkami, potrebami a preferenciami. Aký si zvoliť, na čo nezabudnúť a do akého režimu ktorý zvoliť je zhrnuté v našom najnovšom článku!

2017-04-03 09:21:06By Myprotein.Sk

V každom prípade vám prajem mnoho úspechov a najmä sa strá?te negatívnych názorov, ktoré zhadzujú ženy v tomto športe. Nie sú vôbec adekvátne a nemusia sa vás týka?. Dúfam, že som vám trošku ozrejmila túto tému a že som vás do cvi?enia aspo? trochu namotivovala. Pokia? áno, ve?mi ma to teší. Robte ?o vás baví naplno a vždy s úsmevom!

Zdravé športovanie je cesta k šťastnému životu. Každý bez ohľadu na pohlavie by si mal môcť vybrať šport, ktorý ho baví. My sme si zvolili fitness, cvičenie, alebo kulturistiku. Rada by som povzbudila svojim článkom ženy, ktoré si kvôli názorom okoliu robia z toho ťažkú hlavu. Poznám nejednu ženu, ktorá kvôli názorom negativistov dokonca prestala cvičiť. Začnite s motiváciou od Myprotein už dnes!


 Zdroje: @myproteinwomen a vlastná tvorba (Hana Rehorčíková)


Myprotein.Sk

Myprotein.Sk

Spisovatel' a Expert


Chcete si objednať naše produkty? Pozrite si naše najaktuálnejšie akcie tu... Kúp Teraz