0
Košík

Momentálne sa vo vašom košíku nenachádzajú žiadne položky

Strava

Praktické Tipy Do Diéty | Pohyb | Strava | Doplnky

Ak by ste názov tohoto ?lánku skopírovali do vyh?adáva?a, ve?mi pravdepodobne by ste narazili na množstvo „zaru?ených“ metód, ako sa dosta? do formy a docieli? úplného zdravia za pomoci napríklad zázra?ných piluliek, pomôcok na cvi?enie, ?i medita?ných cvi?ení. Pravdou však je, že pomocou vä?šiny takto zvolených stratégií sa ?aleko nedopracujete, maximálne k vyhodeniu pe?azí, poškodeniu zdravia a demotivácií. Triezvym úsudkom treba zhodnoti?, že pokia? na sebe ni? nezmeníte, ani sa nikam nedostanete. Následne zistíte, že zázra?né s?uby ako napríklad zhodenie 40 kilogramov tuku v priebehu mesiaca, alebo nabranie rovnakého objemu svalstva boli iba klamstvom, na ktoré sa vám podarilo naletie?. A ak ste sa nejaký ?as aj snažili zdravšie stravova? a zara?ova? pravidelný pohyb, pravdepodobne si poviete, že to na vás nezaberá a kon?íte, lebo máte zlú genetiku, ?ažké kosti a predsa si nebudete celý život odopiera? chutné jedlo. Je vám to povedomé?

To isté sa ?asto stáva aj pri zaru?ených diétnych plánoch, kde sa kalorický príjem okreše výrazne pod hodnotu bazálneho metabolizmu, prípadne je strava ve?mi jednotvárna a konzumujú sa potraviny ako napr. len polievky, výlu?ne surové ovocie a zelenina, varená ryža a podobne. Uvádzam to preto, lebo je nutné, aby zmena nebola do?asná, ale aby sa z nej stal nový dlhodobo udržate?ný životný štýl. Tak isto vás chcem v tomto ?lánku presved?i? o tom, že ve?ké veci sa dajú dosiahnu? aj za krátky ?as, no jedine správne zvolenou stratégiou. Dovo?te mi preto predstavi? vám nasledovné tri body, s ktorými sa do pár dní budete cíti? lepšie a ma? viac energie, do pár týžd?ov tieto zmeny zbadáte na vašej postave, no a dlhodobo sa budete môc? teši? z výrazného zlepšenia zdravia a kondície.

Zaradenie každodenného pohybu

Rada ?íslo jeden znie: Hýbte sa! Naše telo je stvorené na pohyb a je preto potrebné ho postupne zaradi? do každého vašeho d?a. Zbyto?ne si to však na samom úvode nekomplikujte. Ke? so športom práve len za?ínate, skúste si nájs? k nemu cestu prostredníctvom aktivity, ktorá vás bude bavi? a to najlepšie dlhodobo. Je pritom úplne jedno, ?i sa bude jedna? o chôdzu, beh, plávanie, kolektívne športy, kardio, alebo napr. silové tréningy. Robte jednoducho takú aktivitu, ku ktorej sa budete chcie? vráti?, po ktorej budete ma? dobrý pocit a na ktorú sa budete teši?.

Zo za?iatku vás pohyb odmení zlepšením nálady, kvalitnejším spánkom, ako aj zvýšením energie. Samozrejme sa zníži aj vaše riziko rôznych chorôb, ako napríklad srdcovej príhody, rakoviny ?i cukrovky. Upraví sa váš krvný tlak a cholesterol v krvi. Rovnako sa vám spevní svalstvo, kosti a k?by, ?o zníži riziko vzniku osteoporózy.[1] Nuž a ak sa za?nete aj správne stravova? a prestanete sa prejeda?, pohyb sa prejaví rýchlo aj na vašej váhe, ?ím sa dostávame k rade ?íslo dva.

Strava

Faktom zostáva, že pri správne zvolenej strave, ale zárove? nedostatku pohybu, nedosiahnete nikdy tých najlepších možných výsledkov. To isté platí aj pre opa?ný scenár. Pokia? zaradíte do vášho bežného d?a fyzickú aktivitu, ale stravu nezmeníte, nastáva problém. Tým je, že bu? napredova? nebudete vôbec, alebo len ve?mi pomaly. Na úvod teda zara?te zopár zmien, ktoré vám pomôžu napredova? na ceste za vašimi cie?mi, ?i už sa jedná o stratu tuku, naberanie svalovej hmoty, alebo sa jednoducho chcete iba cíti? lepšie a zvýši? kvalitu vášho života. V nasledujúcich riadkoch vám priblížim tipy, ?o zo stravy vyradi? a naopak, ?o do nej zaradi?, aby ste efekt pocítili už vo ve?mi krátkom ?asovom horizonte.

V rámci pitného režimu jednozna?ne siahnite po vode! Zabudnite na sladené nápoje, sladené ?aje, alkoholické nápoje, ale aj džúsy. Dva litre sladkého nápoja denne predstavuje pri málo fyzicky aktívnych ?udoch okolo 40% denného odporú?aného kalorického príjmu, alebo 800 kCal. ?o je však horšie, v týchto dvoch litroch sa nachádza vyše 40 kociek cukru!

Sledujte zloženie výrobkov, ktoré kupujete. Takmer vo všetkých priemyselne spracovaných výrobkoch nájdete skrytý cukor. Nebojte sa komplexných sacharidov, cukru sa však snažte vyhnú?. Prvých pár dni bude náro?ných, no akonáhle si do približne týžd?a „pre?istíte“ chu?ové bunky, na sladké jedlá budete reagova? citlivejšie a už vám nebudú tak chuti? ako predtým a ani chýba?, ke? ich nebudete konzumova?. Pri zložení výrobkov sa zamerajte aj na prídavné látky, nekonzumujte produkty, ktoré obsahujú mix rôznych „é?iek“. Vždy si spravte jednoduchý test. Pokia? rozumiete ingredienciám, ktoré sa nachádzajú vo výrobku, ktorý plánujete kúpi?, smelo ho vložte do nákupného košíka. Pokia? im nerozumiete, s ve?kou pravdepodobnos?ou sa jedná a mix prídavných látok, ktoré nie sú prospešné pre vaše zdravie. Nechcete predsa konzumova? nie?o, ?o ani len netušíte, ?o je.

Ur?ite si aspo? jeden de? urobte analýzu makroživín, ktoré skonzumujete. Nie je mojím cie?om prezentova? ideálny podiel makroživín, ke?že som zástancom toho, že každý ?lovek je jedine?ný a nasleduje iné ciele. V dnešnej dobe sú však príliš podce?ované tuky a príjem bielkovín nie je tak isto dostato?ný. Bielkoviny by ste pritom mali konzumova? v každom jedle a ich podiel by mal tvori? aspo? 25% vašeho celkového kalorického denného príjmu. Bielkoviny sú ve?mi prospešné pre budovanie svalovej hmoty a tkanív, tvorbu hormónov, enzýmov a pomáhajú zasýti? na dlhší ?as. Navyše majú aj výrazný pozitívny vplyv na našu imunitu. Tukov sa tak isto nebojte a siahnite po ich zdravých formách. Teda najmä po mononasýtených tukoch ako avokádo, orechy, olivový olej, MCT tukoch ako kokosový olej a omega 3 mastných kyselinách, ku ktorým patria napríklad ryby, hovädzie mäso z dobytka pasúceho sa na vo?nom trávnatom výbehu, chia a ?anové semienka.

V neposlednom rade za?nite dba? aj na váš príjem mikroživín, teda vitamínov a minerálov. Zara?te ich do stravy viac ako doposia?, konzumujte viac zeleniny, ovocia, orechov, semienok, celozrnných potravín, ?i strukovín.[2]

Doplnky výživy

V dnešnej dobe je ve?mi náro?né prija? všetky potrebné živiny výlu?ne zo stravy. Je to spôsobené jednak ve?mi rýchlym spôsobom života, pri ktorom sa ?asto nezamýš?ame nad tým, ?o vkladáme do úst, ale aj stále vä?ším zne?istením životného prostredia, znížením kvality pôdy, chovom po?nohospodárskych zvierat v zlých podmienkach a výroby priemyselne spracovaných potravín pozostávajúcich z nekvalitných surovín.

Z ve?mi širokej škály doplnkov výživy je vhodné investova? do kvalitného proteínu, ktorým prispejete k dostato?nému príjmu bielkovín. Proteín môžete konzumova? kedyko?vek po?as d?a, ur?ite však po fyzickej aktivite. Srvátkový proteín smelo striedajte s iným druhom mlie?neho proteínu, alebo rastlinného proteínu. ?alšou vynikajúcou vo?bou je mix vitamínov, ktorý zabezpe?í ich príjem v dostato?nom množstve a ktoré vaše telo potrebuje na správne fungovanie.

Ke? to všetko zhrnieme, zaradením pravidelného pohybu, dbaním na správny podiel príjmu bielkovín a zdravých tukov, obmedzením rafinovaných cukrov a konzumácie priemyselne spracovaných surovín plných nekvalitných ingrediencií za krátky ?as pocítite pozitívny vplyv na vaše zdravie. Tento efekt viete podpori? zvolením správnych doplnkov výživy. Ke?že leto je za rohom, za?nite ?o možno ihne?, nech sa ?oskoro môžete pýši? vašim „novým ja“.


[1] Fitness Australia: Physical Activity – it’s important, https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/healthyliving/physical-activity-its-important (2012)

[2] Solan, M.: The best foods for vitamins and minerals, Harvard Health Publishing, https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/the-best-foods-for-vitamins-and-minerals (2016)

Foto:

https://unsplash.com/photos/rCOWMC8qf8A

https://pixabay.com/en/weight-loss-weight-nutrition-scale-2036967/

@gmalefitAlexandra Baroková

Alexandra Baroková

Spisovateľ a expert

Moja vášeň pre fitness odštartovala v roku 2013. Kvôli niekoľkým zdravotným komplikáciám som najskôr upravila svoj jedálníček a začala s cvičením s vlastným telom. Neskôr som objavila čaro silového tréningu, pri ktorom sa dostavili vytúžené výsledky. Silovému tréningu sa intenzívne venujem dodnes. Moja cesta za zdravím ma naučila nebáť sa ísť za svojim cieľom, vyjsť z komfortnej zóny, ale i tomu, že človek môže dosiahnuť všetko, čo si predsavzal, ak za tým ide na 100%. Pravidelný tréning mi navyše pomáha udržat si popri náročnej práci work-life balance. Svoj osobný fitness motivačný blog vediem aj na Instagrame (@suginka) a budem rada, ak na neho hodíte očko 


Chcete si objednať naše produkty? Pozrite si naše najaktuálnejšie akcie tu... Kúp Teraz